Хустська міська рада

Центр надання соціальних послуг

ДИРЕКТОР

Босий-Мірявець Валентин Федорович

Графік прийому громадян:

Вт.: 14:00— 17:00

Чт.: 09:00— 13:00

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

Кепша Олеся Василівна

Графік прийому громадян:

Вт.: 08:00— 12:00

Чт.: 13:00— 16:00

 

Відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання

Завідувач відділення – Гаврило Іванна Миколаївна

Відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/ проживання Центру надання соціальних послуг утворюється для обслуговуван­ ня не менш як 10 і не більш як 50 громадян, до якого на постійне або тимчасове проживання приймаються:
♦ на повне державне утримання, особи з інвалідністю І групи, громадяни по­ хилого віку, особи з інвалідністю ІІ-ІП група середньо місячний сукупний до­ хід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за станом здоров’я не здатні до самообслуговування, потре­ бують постійного стороннього догляду та допомоги, стаціонарного догляду, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг;
♦ за диференційовану плату приймаються громадяни похилого віку, особи з ін­ валідністю ІІ-ІП груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до відділення та отримують соціальні послуги за умов оплати;
♦ за наявності вільних місць до відділення можуть прийматися громадяни по­ хилого віку,особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за договором довічного утримання ,спадковим договором, за умови оплати послуг згідно розрахунку вартості платної соціальної послу­ ги «Стаціонарний догляд».
У відділенні надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання підопічні забезпечуються:
♦ житловим приміщенням для проживання (перебування) та комунальними по­ слугами;
♦ предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, по­ стільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);
♦ раціональним не менш як чотириразовим харчуванням;
♦ лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

 

Відділення соціальної роботи

Завідувач відділення – Петечел Світлана Василівна

У відділенні соціальної роботи надаються соціальні послуги згідно з пере­ ліком соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати та затвердженими дер­ жавними стандартами, а саме:

послуга соціальної адаптації;
♦ послуга соціальної інтеграції та реінтеграції;
♦ послуга соціальної реабілітації;
♦ надання притулку;
♦ кризове та екстрене втручання;
♦ інформування;

♦ консультування;
♦ соціальний супровід;
♦ представництво інтересів;

♦ посередництво (медіація);

♦ соціальна профілактика.

Основними завданнями відділення є:

♦ виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку (реєстру), за­ безпечення якісного надання соціальних послуг, в т.ч. сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
♦ проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
♦ здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
♦ організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;
♦ забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Хустської ОТГ, підпри­ ємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу тери­ торіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та мо­лоддю.

 

Відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування та натурально-грошової допомоги

Завідувач відділення – Рущак Оксана Василівна

Відділення денного перебування, відповідно до Державного станда­ рту соціальної адаптації, затвердженого Наказом Міністерства соціаль­ ної політики України від 18.05.2015 № 514 надає послугу соціальна адаптація для громадян похилого віку та особам з обмеженими можли­ востями, які потребують соціально-побутової та психологічної адапта­ ції, підтримки їх здоров’я, соціальної незалежності, сприяння розвитку різнобічних інтересів, організації дозвілля.
Послугу натуральної допомоги отримують громадяни похилого віку, особи з інвалідністю та громадяни, які перебувають у складній життє­ вій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю.
Виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально- технічної бази відділення безоплатно забезпечує громадян одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби, продовольчими та про­ мисловими товарами, організовує надання швацьких, перукарських послуг.

 

Відділення соціальних послуг за місцем проживання

Завідувач відділення – Соболь – Лавренко Анжеліка Павлівна

Відділення створене для надання соціальних послуг громадян за місцем проживання/перебування, які не здатні до самообслу­ говування, у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV та V групу рухової активності) і потребують сто­ ронньої допомоги в домашніх умовах згідно з медичним висно­ віком, а саме:
1. громадян похилого віку;
2. інвалідів (які досягай 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворю­ вання, які отримують соціальну допомогу на постійний сто­ ронній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове держав­ не соціальне страхування від нещасного випадку на виробницт­ ві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра­ цездатності
3. хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири мі­ сяці).

Поділитися